Skip to content
Bel ons : 140174

Leerplicht

Informatie

Dankzij de leerplichtwet kunnen alle kinderen in Nederland onderwijs volgen. In de wet is zelfs het recht op onderwijs vastgelegd. De leerplicht begint als een kind 5 jaar wordt. Vanaf 5 jaar moet een kind naar school. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Hierna zijn leerlingen kwalificatieplichtig. U bent als ouder/verzorger verplicht om een kind in te schrijven op een school. Vanaf 12 jaar is een kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. 


Leerplicht 16 jaar en ouder
Is een jongere ouder dan 16 jaar? Ook dan geldt voor elk kind de leerplicht, totdat hij of zij een diploma heeft gehaald voor havo, vwo of mbo niveau 2. Dit is de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht eindigt op de 18e verjaardag. 


Leerplicht 18 jaar en ouder
Jongeren tussen de 18 en 23 zijn niet meer leerplichtig. Toch blijven we als team voortijdig schoolverlaten ook bij deze leeftijdsgroep betrokken. We motiveren jongeren waar mogelijk om een startkwalificatie te behalen, zodat ze hun kans op een baan vergroten.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende situaties wanneer u in aanraking kan komen met de Leerplicht. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden.

Schoolverzuim

- Geoorloofd verzuim
Er zijn situaties waardoor een kind (tijdelijk) niet naar school kan, bijvoorbeeld bij ziekte of psychische klachten. Het is belangrijk dat ouders de school hierover tijdig informeren. De school registreert dit als ‘geoorloofd verzuim’. In overleg met de school helpt leerplicht om een passende oplossing te vinden, zodat het onderwijs zoveel mogelijk door kan gaan. Als het nodig is verwijzen wij door naar de jeugdhulpverlening (SKT).

- Ongeoorloofd verzuim
Leerlingen die zonder geldige reden niet op school komen, zijn ongeoorloofd afwezig. Dit verzuim wordt met de leerling en/of ouders besproken. Scholen zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij Leerplicht. Dit gaat digitaal via DUO. De leerplichtambtenaar voert gesprekken met ouders en leerling om het verzuim te stoppen. Als het nodig is verwijzen wij door naar de jeugdhulpverlening (SKT) of wordt een (Halt) proces-verbaal opgemaakt.

- Ziekteverzuim
Bij ziekteverzuim werken scholen, jeugdartsen, leerplichtambtenaren en andere betrokkenen samen op een eenduidige manier en met zicht op elkaars verantwoordelijkheden. Zo streven we ernaar om het ziekteverzuim terug te dringen en langdurig thuiszitten of vroegtijdig school verlaten te voorkomen.

Verlof aanvragen

- Vakantieverlof
U heeft mogelijk recht op extra vakantieverlof wanneer u vanwege uw beroep niet met uw gezin op vakantie kunt tijdens één van de reguliere schoolvakanties. Hier zijn vaste voorwaarden aan verbonden.

- Bijzonder verlof
In uitzonderlijke situaties kunt u verlof krijgen wegens gewichtige omstandigheden. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, een huwelijksjubileum of het overlijden van een familielid. U dient dit tijdig, maar in ieder geval één week van tevoren, te melden bij de directeur van de school.

- Religieuze verplichtingen
De leerplichtwet biedt ouders en jongeren de mogelijkheid om verlof te krijgen voor religieuze verplichtingen. Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren kan door de directeur niet gehonoreerd worden. Het verlof geldt alleen voor de dag waarop uw kind de plicht moet vervullen.

Vrijstelling van school

- Psychische en lichamelijke beperkingen
Zeker in het leven van een kind kunnen psychische of lichamelijke beperkingen veel invloed hebben op de ontwikkeling. Het is belangrijk om kinderen zoveel mogelijk deel te laten nemen aan geschikt onderwijs. Is uw kind niet in staat om onderwijs te volgen? Dan kunt u zich beroepen op een vrijstelling van inschrijving. Dit doen we altijd op basis van een onafhankelijke beoordeling door een arts.

- Onderwijs in het buitenland
Uw kind staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente maar volgt onderwijs in het buitenland. Uw kind kan een vrijstelling krijgen als hij/zij een volledig schooljaar of periode in het buitenland naar school gaat. Houdt u er rekening mee dat wanneer uw kind langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, hij/zij uitgeschreven moet worden uit het bevolkingsregister. Verhuist uw kind naar het buitenland? Dan is een vrijstelling niet nodig.

- 5 jarigen
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar school. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek te belastend zijn. Uw kind heeft tot de 6e verjaardag recht op 5 uur per week verlof. Meld tijdig bij de directeur van de school dat u van dit verlofrecht gebruik wilt maken.

- Bezwaar richting
Ouders zoeken voor hun kind een schoolomgeving die aansluit bij de eigen waarden en levensovertuiging. In het Nederlandse schoolsysteem is ruimte voor uiteenlopende schooltypen. Is er geen school in uw buurt die aansluit bij uw levensbeschouwelijke richting? Dan kunt u als ouders een beroep doen op een vrijstelling van inschrijving. Hier zijn verschillende voorwaarden aan verbonden.
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid