Skip to content
Bel ons : 140174

Kortdurend verblijf

Stap 1: Informatie

Kortdurend verblijf is een vorm van respijtzorg. Kortdurend verblijf kan worden ingezet als het noodzakelijk is degene te ontlasten die normaal gesproken de (mantel)zorg biedt. Daarnaast moet degene die de (mantel)zorg ontvangt zijn aangewezen op zorg met permanent toezicht. Het toezicht kan gericht zijn op:
- het bieden van fysieke zorg zodat tijdig kan worden ingegrepen bij bijvoorbeeld valgevaar, of complicaties bij een ziekte;
- het verlenen van zorg op frequente en/of ongeregelde tijden, omdat betrokkene zelf niet (meer) in staat is om hulp in te roepen;
- het preventief ingrijpen bij gedragsproblemen (voorkomen van escalatie en gevaar).

Bij kortdurend verblijf woont iemand thuis maar logeert kort in bijvoorbeeld een Wlz-instelling of een logeerhuis. Om deze zorg te krijgen is er een indicatie nodig. In de locatie waar de cliënt kortdurend verblijft wordt de dagelijkse zorg overgenomen.

Kortdurend verblijf kan zowel op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) als de Zorgverzekeringswet (Zvw) verstrekt worden.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende opties om kortdurend verblijf te regelen. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden.

Zelf regelen

Als u mantelzorger bent en u bent tijdelijk niet in staat om mantelzorg te bieden, bijvoorbeeld vanwege een vakantie of een dagje weg, dan kan een mogelijkheid zijn om iemand in uw naaste omgeving te vragen om de mantelzorg tijdens uw afwezigheid over te nemen.

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar

Kortdurend verblijf onder de Zorgverzekeraar omvat verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg. Ook moet worden vastgesteld dat opname in het ziekenhuis medisch gezien niet noodzakelijk is, dat er geen structurele behoefte is aan verblijf en dat terugkeer naar huis en herstel op (korte) termijn zorginhoudelijk mogelijk is. Het gaat dan om mensen die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen (bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis) en daarom voor korte tijd in een zorginstelling worden verzorgd en verpleegd. 
Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook vervangende zorg of een mantelzorgarrangement geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Vergoeding vanuit Wet langdurige zorg (Wlz)

Logeeropvang is kortdurend verblijf voor mensen met een Wlz- indicatie die nog thuis wonen, (volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb)). Het doel van logeeropvang is ontlasting van de mantelzorg. Logeeropvang is in omvang beperkt tot maximaal 156 etmalen per jaar (in de praktijk betekent dat 156 nachten logeren). Het aantal van 156 nachten per jaar is gebaseerd op maximaal 3 nachten per week, maar het is mogelijk logeeropvangdagen te “sparen”, zodat langere logeerperiodes mogelijk zijn als de mantelzorger daaraan behoefte heeft. Met andere woorden: per kalenderjaar heeft een verzekerde aanspraak op maximaal 156 nachten logeeropvang, die hij gedurende het jaar naar behoefte kan inzetten.
Voor meer informatie over het aanvragen van een Wlz indicatie verwijzen wij u naar het zorgkantoor .
Meer informatie over Vergoeding vanuit Wet langdurige zorg (Wlz)

Vergoeding vanuit de Jeugdwet

Kinderen met een beperking kunnen een aantal dagen logeren in een logeerhuis. Het doel van een logeerhuis is dat de familieleden even ontlast worden van de dagelijkse zorg voor het kind met een beperking. De familieleden kunnen dingen ondernemen die niet mogelijk zijn als het kind met beperking thuis is. Een familie met meerdere kinderen waarvan één kind een beperking heeft, kan dan meer aandacht schenken aan de andere kinderen. De logeeropvang is mogelijk van maandag t/m vrijdag, in het weekend en tijdens vakantieperioden. In een logeerhuis worden kinderen opgevangen met dezelfde beperking. Het verblijf in een logeerhuis wordt vergoed vanuit de jeugdwet.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Sociaal Kernteam van de gemeente, bereikbaar via 14 0174.

WMO-melding bij de gemeente

Zijn bovenstaande mogelijkheden geen oplossing voor u, dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ondersteuning vanuit de Wmo heeft als doel dat u zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doen in de samenleving. Een Wmo consulent gaat met u in gesprek om te komen tot mogelijke oplossingen. Als blijkt dat er een voorziening vanuit de Wmo noodzakelijk is, dan kunt u denken aan: een indicatie voor kortdurend verblijf (doelgroep: volwassenen met beperkingen die thuis zorg ontvangen, maar geen Wlz-indicatie hebben) 
Bij Stap 2 vindt u meer informatie over de procedure en kunt u een Wmo-melding doen bij de gemeente.

Wellicht ook interessant voor u

De aanvraag voor kortdurend verblijf gaat over het goed kunnen wonen. U kent uw persoonlijke situatie zelf het beste, maar door onderstaande thema’s denken we met u mee en geven we u een aantal suggesties die wellicht voor u ook interessant kunnen zijn. Wilt u liever hulp en samen met ons bespreken wat het beste bij u past?
Bel ons dan op 14074 voor een gesprek bij u thuis.

Dienstverlening

Een team van specialisten staat klaar om u in dit proces te ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van stappen zodat u een inzicht krijgt in welke dienst het beste bij u past. .

Wat zit er in de dienstverlening inbegrepen?

Na het retourneren van het ondertekende onderzoeksverslag, ontvangt u binnen 2 weken van de gemeente een beschikking thuis. Een beschikking is een schriftelijk besluit van de gemeente, waarin staat of en in welke vorm u ondersteuning krijgt. Heeft u recht op ondersteuning dan zullen wij vaststellen welke voorziening er bij uw situatie past. Hebt u een indicatie voor een Wmo-voorziening? Dan kan de gemeente u de ondersteuning aanbieden in 2 vormen; middels PGB en In Natura.
1

Gesprek met consulent

Tijdens het gesprek zal uw vraag om ondersteuning duidelijk worden gemaakt en zal uw situatie in kaart worden gebracht. Hierbij wordt er rekening gehouden met uw behoeften en voorkeuren;
2

Onderzoeksverslag

Als alle informatie is verzameld, zal er een onderzoeksverslag opgesteld worden voorzien van een mogelijke oplossing(en). Dit verslag krijgt u thuisgestuurd.

Meldingsproces

Hier vindt u in overzichtelijke stappen het meldingsproces voor beschreven zodat u een overzicht krijgt van alle stappen en snel een indruk kunt krijgen of u ervoor in aanmerking komt.

Mogelijkheid ondersteuning?

Ondersteuning vanuit de gemeente is maatwerk. Om voor ondersteuning vanuit de Wmo in aanmerking moet u in ieder geval aan een aantal voorwaarden voldoen:
Woont u in de Gemeente Westland? Dit houdt in dat u ingeschreven bent en een woonadres heeft in de gemeente Westland
Heeft u de Nederlandse nationaliteit of u bent in het bezit van een verblijfsvergunning?
Behoort u tot de doelgroep en heeft u een beperking, chronisch, psychisch of psychosociaal probleem?
Heeft u geen recht heeft op een andere regeling of vergoeding? Als u de benodigde voorziening vergoed kunt krijgen op een andere manier dan vanuit de Wmo, moet u daar gebruik van maken. Bijvoorbeeld als u de voorziening vergoed krijgt uit de Wet langdurige zorg (Wlz)
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de gemeente, moeten alle vragen met 'ja' zijn ingevuld. Heeft u 1 of meerdere vragen met nee ingevuld, dan komt u niet in aanmerking.
Alternatieven voor Kortdurend verblijf

Hoe verloopt een aanvraag?

Het meldingsproces duurt maximaal 6 weken. Hieronder leest u hoe het proces verloopt.
1

Melding

Als u ondersteuning wenst van de gemeente dan kunt u een melding doen. U kunt ook een melding doen voor iemand uit uw omgeving;
2

Contact met WMO consulent

Na de melding neemt een consulent van team Wmo zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Er kan een telefonisch gesprek of een huisbezoek plaatsvinden;

U kunt zich tijdens het gesprek door bijvoorbeeld uw mantelzorger of iemand uit uw omgeving laten ondersteunen. Kent u niemand, maar wenst u toch ondersteuning, dan helpen wij u graag om iemand te vinden die u ondersteunt met informatie, advies en algemene hulp. Meer informatie vindt u op de website van gemeente Westland.
3

Persoonlijk plan

Nadat u de melding heeft gedaan, maar voordat het onderzoek start heeft u de mogelijkheid om een persoonlijk plan in te dienen. Dit is geen verplichting. Een persoonlijk plan kan u helpen om u voor te bereiden op het gesprek. U kunt uw hulpvraag uitwerken en concreet maken.
4

Afspraak met WMO consulent

Tijdens het gesprek zal uw vraag om ondersteuning duidelijk worden gemaakt en zal uw situatie in kaart worden gebracht. Hierbij wordt er rekening gehouden met uw behoeften en voorkeuren;
5

Medisch advies

Zonodig wordt er een medisch advies gevraagd bij een onafhankelijke arts;
6

Onderzoeksverslag

Als alle informatie is verzameld, zal er een onderzoeksverslag opgesteld worden voorzien van een mogelijke oplossing(en). Dit verslag krijgt u thuisgestuurd.
7

Aanvraag

Indien de oplossing een Wmo voorziening is, dan kunt u door het ondertekenen en retourneren van dit verslag een aanvraag doen.
De gemeente Westland ontwikkelde samen met Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en Vitis Welzijn het Sociaal Plein Westland.

Heeft u opmerkingen? Of ziet u informatie die niet juist is of aangevuld moet worden? Mail ons op: SociaalPleinWestland@gemeentewestland.nl
@2021 Sociaal Plein Westland | Proclaimer | Toegankelijkheid